Konkurs Najbardziej kreatywne zdjęcie z proszkiem lub płynem Mr. ZIGGI

Konkurs - produkty Mr. ZIGGI

REGULAMIN KONKURSU  „Najbardziej kreatywne zdjęcie z proszkiem lub płynem Mr. ZIGGI

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zakres wymaganych danych i warunków, których spełnienie jest konieczne do udziału w konkursie. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).
 2. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest Europe Distribution Group Sp. z o.o. (55-114 Kryniczno, ul. Polna 8), NIP 915-179-20-44, REGON: 022349270, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000497265.
 3. Adres kontaktowy: https://europedg.pl/kontakt/
 4. Konkurs przeprowadzany jest przez Organizatora za pośrednictwem platformy Facebook, na stronie dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/Mr.ZIGGI, a przez cały czas trwania Konkursu regulamin będzie dostępny na stronie https://mr-ziggi.pl/oraz na profilu https://www.facebook.com/Mr.ZIGGI/.
 5. Konkurs jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony, ani administrowany przez Serwis Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Serwis Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu organizacji Konkursu, w tym w szczególności wydania nagród w Konkursie, jak również nie zbiera jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych, udostępnianych przez uczestników na potrzeby realizacji Konkursu. Wyłączną odpowiedzialność z powyższych tytułów względem uczestników ponosi Organizator. Działania Uczestnika w ramach konkursu nie powinny naruszać regulaminu Serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, połączenia internetowe mogące powodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do serwisu Facebook drogą elektroniczną, jakichkolwiek problemów z działaniem serwisu Facebook, sposób w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkownika w serwisie Facebook, naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
 8. Organizator nie jest stroną w sporach dotyczących praw Użytkowników do korzystania z serwisu Facebook.
 9. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń, Organizator powoła Komisję. W skład Komisji wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

II SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która wyrazi chęć uczestnictwa i zgłosi swój udział w konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmiotów bezpośrednio z nim powiązanych oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 2. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Konkurs trwa od 7 lutego 2020 r.(od chwili publikacji postu konkursowego na fanpage’u https://www.facebook.com/Mr.ZIGGIdo 23 lutego 2020 r. do godziny 23:59 czasu polskiego. Lista laureatów (imię i nazwisko) zostanie ogłoszona w poście na fanpage’u https://www.facebook.com/ZIGGI do końca dnia 28 lutego 2020 r., czyli do godziny 23:59 czasu polskiego.
 5. W dniu rozpoczęcia konkursu zostanie opublikowany na fanpage’u https://www.facebook.com/Mr.ZIGGIpost konkursowy, który poinformuje o zasadach konkursu i nagrodach. Zadaniem konkursowym jest: zrobienie kreatywnego zdjęcia z dowolnym produktem marki Mr. ZIGGI, zakupionego w lutym 2020 r.
 6. Zgłoszenie udziału następuje poprzez przesłanie, w trakcie trwania konkursu, odpowiedzi na zadanie konkursowe – wyłącznie w komentarzu pod postem konkursowym (takie będą brane pod uwagę przy ocenie) na profiluhttps://www.facebook.com/Mr.ZIGGI.
 7. Uczestnik, w czasie trwania konkursu, może wysłać tylko jedną odpowiedź (zgłoszenie). Jeśli opublikuje więcej niż jedną, brana pod uwagę będzie wyłącznie pierwsza.
 8. Odpowiadając na zadanie konkursowe Uczestnik Konkursu potwierdza równocześnie, że treść odpowiedzi jest jego własnego autorstwa i nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Organizator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji Zgłoszenia na każdym etapie, w razie uzyskania przez Organizatora informacji o możliwym naruszeniu przez uczestnika praw osób trzecich.
 9. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w konkursie, jak również odmowy przyznania mu nagrody, w przypadku gdy Uczestnik
 10. posłużył się fikcyjnym profilem na Facebooku,
 11. podał nieprawdziwe lub niekompletne dane niezbędne do przyznania nagrody,
 12. nie spełnił wszystkich postanowień Regulaminu,
 13. działa sprzecznie z ogólnie przyjętymi zasadami fair play,
 14. naruszył jakichkolwiek prawa osób trzecich, w szczególności wykorzystał w Konkursie profil osób trzecich naruszył zasady Serwisu Facebook, jak również gdy naruszył prawa autorskie osób trzecich,
 15. naruszył jakikolwiek spośród punktów regulaminu Serwisu Facebook.com lub niniejszego Regulaminu.

III WYŁONIENIE LAUREATÓW

 1. W konkursie zostanie wyłonionych 3 laureatów – 1 laureat nagrody głównej oraz 2 laureatów nagród dodatkowych – autorów najciekawszych odpowiedzi, wybranych przez specjalne Jury, powołane przez Organizatora.
 2. Dodatkowo 20 osób, które jako pierwsze zgłoszą się do udziału w konkursie otrzymają nagrodę specjalną.
 3. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Jury. Wybór jest ostateczny.

IV NAGRODY

Nagrodami w konkursie są:

1 (pierwsze) miejsce: Beko A++  oraz zestaw rocznego zapasu proszku Mr. ZIGGI

Skład zestawu:

 • Pralka Beko klasy energetycznej A++
 • 6 opakowań 5 kg proszku (3x ZIGGI WHITE, 3x Mr. ZIGGI COLOR)

2-3 miejsce: zestaw rocznego zapasu produktów piorąco – dezynfekujących  Mr. ZIGGI

Skład zestawu:

 • 6 opakowań 5kg proszku (3x ZIGGI WHITE, 3x Mr. ZIGGI COLOR)

Nagrody specjalne:

Pierwsze 20 osób, które zgłosi się do konkursu otrzyma koszulkę firmową Mr. ZIGGI (1 osoba – 1 szt. t-shirt).

 

 1. Sponsorem nagród jest Europe Distribution Group Sp. z o.o.
 2. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do niej na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 3. Nagrody zostaną wysłane do laureatów na adres podany w wiadomości prywatnej.
 4. Warunkiem otrzymania nagrody jest skontaktowanie się z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną na fanpage’u i podanie danych adresowych – do 08.03.2020 roku. Organizator konkursu i równocześnie Fundator nagród zobowiązany jest zapłacić 10% podatku zryczałtowanego od kwoty brutto nagrody.

W przypadku niezgłoszenia się w terminie po nagrodę, przechodzi ona na innego Uczestnika, wskazanego przez Organizatora.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.

V POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe podawane przez Uczestnika, są informacjami podawanymi Organizatorowi. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do wzięcia udziału w konkursie jest równoznaczne z odmową wzięcia w nim udziału.
 3. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja konkursu, wydania nagród laureatom, rozpatrzenia reklamacji w przypadku ich wniesienia przez Uczestnika. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji konkursu.
 4. Administrator, w związku z realizacją konkursu, może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres dostawy nagrody oraz kontaktowy numer telefonu.
 5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. Organizator zapewnia całkowitą ochronę danych osobowych Uczestników Konkursu przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Wszelkie spory, mogące wyniknąć między Organizatorem a Uczestnikami Konkursu będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

 

VI PRAWA AUTORSKIE

 1. Jeżeli odpowiedź przekazana przez Uczestnika Konkursu będzie miała cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania odpowiedzi udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji do korzystania z odpowiedzi lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,
 • wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 • publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wyb
 1. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 2. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależny

 

VII REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust 2 Regulaminu.
 2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres e-mail z którego została przesłana odpowiedź, o którym mowa w pkt. II ust. 6 powyżej, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
 4. Organizator w terminie 21 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisk
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki przesłania Listu w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

 

 

VIII POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
 2. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom Konkursu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Za udział w Konkursie poza Nagrodą opisaną ustępie IV Regulaminu nie przysługuje wynagrodzenie, ani żadna inna nagroda.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz warunków konkursu.

Załącznik nr 1

Oświadczenie dotyczące przeniesienia praw autorskich oraz praw do wykorzystania wizerunku.

 

Oświadczam,  że:

 1. jestem autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z realizacją zadania konkursowego, o którym mowa w 2 Regulaminu Konkursu.
 2. powstałe w związku z niniejszym konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że moje autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone;
 3. posiadam do niego nieograniczone autorskie prawa majątkowe i z chwilą odbioru Nagrody:
 4. przenoszę na Fundatora oraz Organizatora bez ograniczeń wszelkie majątkowe prawa autorskie do utworów zawartych w Zgłoszeniu oraz prawo do wykorzystania wizerunku na następujących polach eksploatacji:
 5. utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób, w szczególności prasie i w pamięci komputera, na nośnikach danych zarówno cyfrowych jak i analogowych, techniką zapisu magnetycznego jak i cyfrowego oraz techniką drukarską i reprograficzną.
 6. rozpowszechnianie poprzez wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu, w tym w prasie, publiczne wystawianie, najem lub użyczenie.
 7. udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym poprzez udostępnianie w sieci Internet.
 8. wykorzystywanie w działaniach marketingowych Fundatora, w tym w ramach reklamy lub promocji jego produktów lub usług oraz rejestracja i wykorzystanie w charakterze znaków towarowych, wzorów przemysłowych i we wszelkich innych krajowych i międzynarodowych procedurach ochrony własności intelektualnej.

Bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy:

 1. Udzielam Organizatorowi i Fundatorowi zgody na tworzenie, rozporządzenie i korzystanie z utworów zależnych względem Zgłoszenia lub jego części, w tym na włączanie ich do innych utworów i korzystanie z tak powstałych utworów na polach eksploatacji wskazanych w lit. a – d powyżej, jak również na wprowadzanie zmian i modyfikacji do tych utworów.

III. Udzielam Organizatorowi i Fundatorowi zgody na wykonywanie w jego imieniu prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do Zgłoszenia lub jego części.

 1. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie utworów twórcy.

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora i Fundatora z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia i zobowiązuję się zwolnić Organizatora i Fundatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności poprzez przejęcie ich zobowiązań w tym zakresie lub naprawienie wyrządzonej szkody w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.

Załącznik nr 2

………………………………………………

Imię, nazwisko

……………………………………………….

ulica, numer, miejscowość

………………….

numer PESEL

Oświadczenie

Ja, niżej podpisana zostałam wybrana jako uczestniczka konkursu „Najbardziej kreatywne zdjęcie z proszkiem lub płynem Mr. ZIGGI”. W związku z powyższym jestem świadoma tego, iż w związku z moim udziałem w konkursie „najbardziej kreatywne zdjęcie z proszkiem lub płynem Mr. ZIGGI” mój wizerunek ( zdjęcie, wypowiedzi, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania itp.) zostaną wykorzystane w wybranych przez Europe Distribution Group Sp. z o.o. (55-114 Kryniczno, ul. Polna 8), oraz podmioty działające na jego zlecenie lub podmioty przez niego wskazane wydawnictwach lub w Internecie i udostępnione sponsorom i partnerom akcji oraz osobom trzecim upoważnionym przez  Europe Distribution Group Sp. z o.o. (55-114 Kryniczno, ul. Polna 8) oraz do celów statystycznych, reklamowych, promocyjnych, marketingowych, PR-owych. Wobec powyższego wyrażam niniejszym nieodpłatnie zgodę, aby mój wizerunek ( zdjęcie, głos, wypowiedzi, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania itp.) zostały wykorzystywane w całości, a także w postaci dowolnie wybranych fragmentów w wybranych przez Organizatora wydawnictwach, audycjach telewizyjnych, radiowych, publikacjach w Internecie (w tym, także przygotowywanych i publikowanych przez osoby trzecie, które uzyskają w tym zakresie stosowne upoważnienia od Organizatora) jak również w przygotowywanych przez Organizatora lub te podmioty akcjach i materiałach promocyjnych i/lub reklamach, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku, głosu, wypowiedzi oraz imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

 1. utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
 2. wprowadzania do obrotu,
 3. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej i/lub sieci telefonii komórkowej,
 4. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),
 5. publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu,
 6. nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz nadawania za pośrednictwem satelity,
 7. równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania).

W/w zezwolenie dotyczy mojego wizerunku zarówno przed jak i w trakcie oraz po zakończeniu Konkursu. Wyrażam ponadto zgodę aby mój wizerunek był stosownie do potrzeb Organizatora i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawany stosownym obróbkom redakcyjnym i komputerowym, itp. Ponadto wyrażam zgodę na wykonywanie przez Organizatora oraz osoby trzecie, upoważnione przez Organizatora, wszelkich działań (takich jak, utrwalanie, filmowanie) niezbędnych do korzystania z mojego wizerunku, (oraz głosu, wypowiedzi, imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania itp.) Wobec powyższego zobowiązuję się niniejszym udzielać Organizatorowi, oraz osobom trzecim, wskazanym przez Organizatora wszelkiej pomocy potrzebnej im dla wykorzystywania mojego wizerunku, (oraz głosu, wypowiedzi, imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania itp.), w tym w trakcie przygotowywania i rozpowszechniania w/w publikacji i audycji. Nieodpłatnie upoważniam niniejszym Organizatora do udzielania osobom trzecim wybranym i wskazywanym każdorazowo przez Organizatora wszelkich zgód i upoważnień w zakresie wykorzystywania mojego wizerunku (oraz głosu, wypowiedzi, imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania itp.) opisanych powyżej.

………………………………….

………………………………….

miejscowość, data czytelny podpis