Regulamin Konkursu „Mr. ZIGGI – podziel się w przyjaciółmi!”
Aktualizacja z dn. 26.05.2021 r. – wydłużenie czasu trwania konkursu.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zakres wymaganych danych i warunków, których spełnienie jest konieczne do udziału w konkursie „Mr. ZIGGI – podziel się z przyjaciółmi” (zwanego dalej „Konkursem”). Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
2) Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest Europe Distribution Group Sp. z o.o. (55-114 Kryniczno, ul. Polna 8), NIP 915-179-20-44, REGON: 022349270 (zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000497265.
3) Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony, ani administrowany przez Serwis Facebook przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika Konkursu . Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Serwis Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu organizacji Konkursu, w tym w szczególności wydania nagród w Konkursie, jak również nie zbiera jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych, udostępnianych przez uczestników na potrzeby realizacji Konkursu. Wyłączną odpowiedzialność z powyższych tytułów względem uczestników ponosi Organizator. Działania Uczestnika w ramach konkursu nie powinny naruszać regulaminu Serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
4) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, połączenia internetowe mogące powodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do serwisu Facebook drogą elektroniczną, jakichkolwiek problemów z działaniem serwisu Facebook, sposób w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkownika w serwisie Facebook, naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
5) Organizator nie jest stroną w sporach dotyczących praw Użytkowników do korzystania z serwisu Facebook.

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
1) Konkurs jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przeprowadzany jest za pośrednictwem platformy Facebook dla użytkowników serwisu, na stronie dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/Mr.ZIGGI, a przez cały czas trwania Konkursu regulamin będzie dostępny na stronie https://mr-ziggi.pl/ oraz na profilu https://www.facebook.com/Mr.ZIGGI/.
2) Konkurs trwa od 10.05.2021 r. (od momentu publikacji posta konkursowego) do 03.06.2021 r. 28.05.2021 r. do godziny 23:59 czasu polskiego.
3) Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zdjęcia, na którym uczestnik Konkursu dzieli się saszetkami Mr. ZIGGI 100 g z innymi osobami. Zdjęcie wraz z odpowiedzią na pytanie „Dlaczego Mr. ZIGGI pierze lepiej?” należy umieścić w komentarzu pod postem konkursowym w trakcie trwania Konkursu.
4) Aby otrzymać wspomniane w § 2 ust. 4 saszetki Mr. ZIGGI 100 g (Color lub White – rodzaje saszetek będą dodawane do paczek losowo), Uczestnik musi złożyć zamówienie na jeden z poniższych wariantów konkursowych:
a) Mr. ZIGGI proszek dezynfekujący do prania Color 5 kg,
b) Mr. ZIGGI proszek dezynfekujący do prania White 5 kg,
c) Mr. ZIGGI zestaw dezynfekujących proszków do prania Color 2,5 kg + White 2,5 kg,
d) Mr. ZIGGI proszek dezynfekujący do prania 2 x Color 2,5 kg,
e) Mr. ZIGGI proszek dezynfekujący do prania 2 x White 2,5 kg,
które dostępne są na stronie https://eurochemia.com/56-mrziggi-podziel-sie-z-przyjaciolmi/ .
5) Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
6) W Konkursie Organizator przyzna 6 nagród dla autorów prac spełniających warunki Konkursu – kierując się subiektywnym kryterium wyboru.
7) Lista laureatów (imię i nazwisko) zostanie ogłoszona w poście na fanpage’u Mr. ZIGGI do końca dnia 07.06.2021 r., czyli do godziny 23:59 czasu polskiego.
8) Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń, Organizator powoła Komisję. W skład Komisji wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

§ 3. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA
1) Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
2) Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która wyrazi chęć uczestnictwa i zgłosi swój udział w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmiotów bezpośrednio z nim powiązanych oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
3) Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4) Zgłoszenie udziału następuje poprzez przesłanie, w trakcie trwania Konkursu, odpowiedzi na zadanie konkursowe – wyłącznie w komentarzu pod postem konkursowym (takie będą brane pod uwagę przy ocenie) na profilu https://www.facebook.com/Mr.ZIGGI.
5) Komentarze dodane po wskazanym w § 2 ust. 2 terminie nie będą brane pod uwagę.
6) Uczestnik, w czasie trwania Konkursu, może wysłać tylko jedną odpowiedź (zgłoszenie). Jeśli opublikuje więcej niż jedną, brana pod uwagę będzie wyłącznie pierwsza.
7) Odpowiadając na zadanie konkursowe Uczestnik Konkursu potwierdza równocześnie, że treść odpowiedzi jest jego własnego autorstwa i nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Organizator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji Zgłoszenia na każdym etapie, w razie uzyskania przez Organizatora informacji o możliwym naruszeniu przez uczestnika praw osób trzecich.
8) Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w Konkursie.
9) Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania mu nagrody w przypadku, gdy Uczestnik:
a) posłużył się fikcyjnym profilem na Facebooku,
b) podał nieprawdziwe lub niekompletne dane niezbędne do przyznania nagrody,
c) nie spełnił wszystkich postanowień Regulaminu,
d) działa sprzecznie z ogólnie przyjętymi zasadami fair play,
e) naruszył jakichkolwiek prawa osób trzecich, w szczególności wykorzystał w Konkursie profil osób trzecich,
f) naruszył jakikolwiek spośród punktów regulaminu serwisu Facebook.com lub niniejszego Regulaminu.
10) Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności

§ 4. WYŁONIENIE LAUREATÓW
1) W Konkursie zostanie wyłonionych 6 laureatów – 1 laureat nagrody głównej, 2 laureatów nagród za miejsca 2 i 3 oraz 3 wyróżnienia.
2) Wyłonienie laureatów zostanie dokonane przez Jury powołane przez Organizatora. Wybór jest ostateczny.
3) Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisowi Facebook.com) zostaną opublikowane w serwisie Facebook.com na fanpage’u Mr.ZIGGI w terminie 07.06.2021 r. przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

§ 5. NAGRODY
1) Nagrodami w Konkursie są:
1 miejsce: Kolacja urodzinowa dla zwycięzcy oraz jego przyjaciół (do 5 osób łącznie) wraz z Zygmuntem Chajzerem i Filipem Chajzerem
2 miejsce: zestaw rocznego zapasu produktów piorąco – dezynfekujących Mr. ZIGGI oraz kartka z autografem Zygmunta Chajzera i Filipa Chajzera
Skład zestawu: 6 opakowań 5 kg proszku (3x Mr. ZIGGI White, 3x Mr. ZIGGI Color)
3 miejsce: zestaw półrocznego zapasu produktów piorąco – dezynfekujących Mr. ZIGGI oraz kartka z autografem Zygmunta Chajzera i Filipa Chajzera
Skład zestawu: 6 opakowań 2.5 kg proszku (3x Mr. ZIGGI White, 3x Mr. ZIGGI Color)
3 Wyróżnienia: zestaw proszków 500 g proszku (1x Mr. ZIGGI White, 1x Mr. ZIGGI Color) oraz kartka z autografem Zygmunta Chajzera i Filipa Chajzera

2) Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie wiadomości prywatnej – do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu – na fanpage’u Mr. ZIGGI z informacją o gotowości do odbioru nagrody i, w przypadku nagrody za 2 i 3 miejsce oraz wyróżnienia, podanie danych adresowych.
3) Dokładny termin realizacji nagrody za 1 miejsce zostanie ustalony indywidualnie po skontaktowaniu się zwycięzcy z organizatorem poprzez wiadomość na fanpage’u Mr. ZIGGI w terminie podanym w § 5 ust. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ze względu na panujące obostrzenia sanitarne.
4) Kolacja – stanowiąca główna nagrodę w konkursie „Mr. ZIGGI – podziel się z przyjaciółmi!” odbędzie się w Warszawie. Dokładne miejsce i adres spotkania zostanie podane zwycięzcy po uprzednim skontaktowaniu się jego z Organizatorem konkursu poprzez wiadomość na fanpage’u Mr. ZIGGI w terminie podanym w § 5 ust. 2.
5) Nagrody za 2 i 3 miejsce zostaną wysłane do laureatów w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
6) Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do niej na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
7) Realizacja nagrody nastąpi do 31.12.2021 roku. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do zmiany terminu realizacji nagrody za miejsce 1, jeżeli z przyczyn od niego niezależnych organizacja wydarzenia będzie w tym czasie niemożliwa.
8) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
9) Organizator Konkursu i równocześnie Fundator nagród zobowiązany jest zapłacić 10% podatku zryczałtowanego od kwoty brutto nagrody.
10) W przypadku niezgłoszenia gotowości odbioru nagrody w terminie podanym w § 5 ust. 2 Regulaminu, przechodzi ona na innego Uczestnika, wskazanego przez Organizatora.
11) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.

§ 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1) Wszelkie informacje, w tym dane osobowe podawane przez Uczestnika, są informacjami podawanymi Organizatorowi. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2) Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do wzięcia udziału w Konkursie jest równoznaczne z odmową wzięcia w nim udziału.
4) Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu, wydania nagród laureatom, rozpatrzenia reklamacji w przypadku ich wniesienia przez Uczestnika. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu.
5) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Organizatora obsługę IT, obsługę prawną, a także przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki.
6) Administrator, w związku z realizacją Konkursu, może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres dostawy nagrody oraz kontaktowy numer telefonu.
7) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
8) Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§ 7. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1) Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.
2) Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.
3) Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
4) Organizator w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
5) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.
6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
7) Decyzja organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§ 8. POSTANOWIENIA DODATKOWE
1) Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom Konkursu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
3) Wszelkie spory, mogące wyniknąć między Organizatorem a Uczestnikami Konkursu będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
4) Za udział w Konkursie poza Nagrodą opisaną w § 5 Regulaminu nie przysługuje wynagrodzenie, ani żadna inna nagroda.
5) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz warunków Konkursu.
6) Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie www.mr-ziggi.pl
7) Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).